X

בלוג

​הבלוג של בנק ירושלים – המקום שבו תוכל לקרוא מה שמעניין אותך, להעשיר את הידע שלך ולגלות דברים שלא ידעת
על הבנק. היכנס וקרא על החידושים בבנק, על נושאים שכדאי לשים לב אליהם ועל תחומים שלא הכרת.
בנק ירושלים – תתרגל לקבל יותר.

 

סנן לפי:
:
 • דצמבר 2015

  16

  מהי ריבית פריים: או מי מזיז את הפיקדון שלי?

  ריבית הפריים היא ריבית שנקבעת על ידי הבנקים, על בסיס ריבית בנק ישראל, ומשמשת כבסיס לחישוב הריביות בפיקדונות, בהלוואות, באוברדרפט ובחלק מהמשכנתאות. כשהיא נמוכה, בעלי ההלוואות והמשכנתאות מרוויחים. כשהיא גבוהה – בעלי הפיקדונות מרוויחים. קראו עוד על ריבית הפריים​.
 • 15

  מתי לא כדאי לך לקחת הלוואה מהבנק שלך?

  ​גם אם חשבון הבנק שלך לא נמצא בחריגה וגם אם לא נטלת מהבנק אפילו הלוואה אחת, יכול מאוד להיות שאתה קרוב מאוד לניצול מלוא מסגרת האשראי שלך. איך? כרטיסי האשראי הבנקאיים שלך מנצלים חלק נכבד ממסגרת האשראי. המשמעות: חריגה ממסגרת האשראי גוררת ריביות גבוהות וירידה בדירוג הלקוח בבנק. אך לפני שאתה פונה לשוק ההלוואות החוץ-בנקאיות הלא מפוקח, יש פתרון נוסף: הלוואה בנקאית בראש שקט מבנק אחר.​ 

 • 15

  למה לא משתלם לשמור דולרים בעו"ש?

  מצאת את עצמך עם סכום גדול של דולר אמריקאי? חבל לתת לו לנמנם בעו"ש או לשלם עמלות המרה, כשאפשר לשמור על ערכו בפיקדון ברמת נזילות גבוהה וליהנות גם מריבית אטרקטיבית. אז איך נהנים מריביות ומוותרים על עמלות? קרא כאן

 • 10

  מיהו מנהל השקעות ומה ההבדל בינו לבין יועץ השקעות?

  קיבלתם המלצה מיועץ השקעות? ודאו שהוא אינו מוגדר משווק השקעות. קיבלתם הצעה לניהול תיק השקעות? בדקו היטב מיהו המציע, האם הוא בעל רישיון והאם הוא מחזיק באינטרסים הסותרים את שלכם. לפניכם כל המידע על ניהול השקעות, ייעוץ השקעות וכל מי שרשאי לעסוק בתחומים אלו​.

 • 10

  מטרה לכל הלוואה: מתי כדאי לקחת הלוואה ומתי זה עלול להיות מסוכן?

  הלוואה היא למעשה נטילת מימון לביצוע רכישה או סגירת חוב. להלוואה יש מחיר, ובסופו של תהליך אתה מחזיר למלווה סכום גדול יותר מהסכום שלווית. השאלה היא רק, בכמה יותר גדול. אז באילו מצבים בחיים כדאי לקחת הלוואה ומתי עדיף למצוא פתרון חלופי?
 • נובמבר 2015

  19

  בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2015

  הרווח הנקי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2015 ב- 42.3 מיליוני ש"ח, לעומת 50.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (ולעומת 45.3 מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח (לפני השפעת המס) אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד).

  הרווח הנקי לרביע השלישי של שנת 2015 הסתכם ב- 10.5 מיליוני ש"ח לעומת 15.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מירידה בהכנסות שאינן מריבית ומגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי .

  הרווח הכולל (כולל התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן והתאמות של התחייבויות בגין הטבות לעובדים) הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2015 ב- 41.8  מיליוני ש"ח, לעומת 49.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .

  הרווח הכולל לרביע השלישי של שנת 2015 הסתכם ב- 11.2 מיליוני ש"ח לעומת 16.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הייתה 7.6% לעומת 9.6% בתקופה המקבילה אשתקד (ולעומת 8.7% בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר). 

  הכנסות ריבית, נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב- 249.7 מיליוני ש"ח, לעומת 234.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 7%. הגידול נובע מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות. 

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו בכ- 26.0 מיליוני ש"ח, לעומת  כ-12.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה. עיקר השינוי נובע מהכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד וכן מגידול בהפרשה בגין אשראי קמעונאי.

  שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה המדווחת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.36%, לעומת 0.27% בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר) . 

  הכנסות מימון שאינן מריבית בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו בהוצאה בסך 0.7 מיליוני ש"ח, לעומת הכנסה בסך 15.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מירידה ברווחי הנוסטרו ובשווי הוגן של נגזרים פיננסיים.

  העמלות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב- 96.0 מיליוני ש"ח, לעומת 85.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול בשיעור של 13% אשר נובע בעיקרו מגידול בעמלות מפעילות בניירות ערך.

  הכנסות אחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב- 9.4 מיליוני ש"ח, לעומת 8.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ 10%.  

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב 265.8 מיליוני ש"ח, לעומת  255.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 4%. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות אחזקה, פחת ומחשוב וזאת על רקע השפעת יישום  התכנית האסטרטגית של הבנק.

  יחס הון  ליבה לרכיבי סיכון  של הבנק ליום 30 בספטמבר 2015 עמד על 9.5%. 

  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל בשנת 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.

  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, ותוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.

  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר,  במסגרת זו מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום. בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק , עלתה באופן משמעותי פעילות הבנק בתחום הברוקראז' ועלו משמעותית ההכנסות מעמלות בתחום זה.

  בסוף שנת 2014 לאור השינויים התומכים בסביבה הרגולטורית השיק הבנק אפשרות לפתיחת חשבון באינטרנט  לצורך קבלת הלוואה ללקוחות חדשים ללא צורך בהגעה לסניף. הבנק רואה באפיק זה מנוע צמיחה חשוב להתפתחותו ללא צורך בהגדלה משמעותית של פריסת הסניפים.

  נתונים עיקריים נוספים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015:

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 30 בספטמבר 2015 הסתכמה בכ- 3,770 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,229 מיליוני ש"ח), לעומת כ- 4,158 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 3,278 מיליוני ש"ח) בתום שנת 2014 קיטון של כ- 9% הנובע, בין היתר, מקיטון ביתרת ניירות ערך שהושאלו.

  יתרת האשראי לציבור נטו,  הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2015 ב- 9,860 מיליוני ש"ח, לעומת 9,567 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014. גידול של כ- 3%  

  יתרת פיקדונות הציבור  הסתכמה ביום 30  בספטמבר 2015  בכ- 11,119מיליוני ש"ח, לעומת  10,977 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014 גידול של כ-1%.

  יתרת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 30 בספטמבר 2015 ב- 1,431 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 411 מיליוני ש"ח) לעומת 1,503 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 482 מיליוני ש"ח). קיטון של כ- 5% הנובע מפירעונות של אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים.

  סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים  הסתכמו ביום 30  בספטמבר 2015  ב- 12,550 מיליוני ש"ח לעומת 12,480, מיליוני שח בתום שנת 2014 .

  ההון העצמי של הבנק ליום 30 בספטמבר 2015, הסתכם ב- 764.5 מיליוני ש"ח, לעומת 736.7 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.

  סך כל המאזן ליום 30 בספטמבר 2015, הסתכם ב- 14,031 מיליוני ש"ח, לעומת 14,069 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.

   לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר   לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר  
    שיעור השינוי ב- %  שיעור השינוי ב- %
   2015 2014  2015 2014 
   באחוזים   באחוזים  
  תשואת הרווח הנקי להון הממוצע7.60% 9.60%   5.60% 9.10%  
              
   מיליוני ש"ח   מיליוני ​ש"ח  
  הכנסות ריבית, נטו249.7 234.4 7% 83.4 82.5 1%
  הוצאות בגין הפסדי אשראי-26 -12.8 103% -12.2 -8.3 47%
  הכנסות שאינן מריבית104.7 108.8 -4% 29.5 37.6 -22%
  הוצאות תפעוליות ואחרות-265.8 -255.1 4% -84.6 -88.5 -4%
  רווח נקי 42.3 50.3 -16% 10.5 15.9 -34%
  רווח כולל41.8 49.9 -16% 11.2 16.1 -30%


  ​לפרטים נוספים: 
  מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים 050-5567707 Merav@kucik.co.il


 • 12

  "בנק ירושלים: תמחור האג"ח של אפריקה משקף הזדמנות"

  ​בכתבה שפורסמה ב-The Marker נכתב כי "לפני 3 חודשים השלימה אפריקה ישראל של לבייב הסדר חוב ענק בהיקף של כ-8 מיליארד שקל אל מול בעלי האג"ח והבנקים. בעבודת ניתוח שביצעו בנק ירושלים ותבור פיננסים, הם מסבירים למה כדאי להשקיע באגרות חוב של החברה"לקריאת הכתבה המלאה באתר The Marker>

  "בנק ירושלים: תמחור האג"ח של אפריקה משקף הזדמנות" 

 • אוקטובר 2015

  22

  "בנקים הם לא סלולר. לבנק אסור להפסיד במשך 4 שנים ברציפות"

  ​מנכ"ל בנק ירושלים הפורש, אורי פז, התייחס בראיון ל-The Marker לסיכויי התחרות במערכת הבנקאות ולהוזלה משמעותית בתעריפים הבנקאיים: "בנק לא יכול להרשות לעצמו להיות שלוש או ארבע שנים בהפסדים. הנתונים הכספיים שלו שקופים לציבור, ויש עליו פיקוח הדוק. פונקציית המטרה של בנק היא לשמור על רווחיות. זה גם מכתיב את יכולת הצמיחה שלו". לקריאת הכתבה המלאה לחץ כאן.

 • 22

  מאיר סלייטר, מנהל המחקר של ירושלים ברוקראז', בכתבה באתר Mako על "5 השקעות שיכולות לעשות טוב לחיסכון שלכם".

  סלייטר: "בארץ יש שתי קרנות ריט, שמשקיעות בנדל"ן מסחרי בלבד (לא מגורים) – 'ריט 1' ו'סלע קפיטל'. 'קרנות הריט מחויבות לחלק דיבידנד מהשכרות הנכסים בכל תקופה מסוימת, כך שהמשקיע בה נהנה מתשואה של 8%-9% מההשכרות', מסביר סלייטר. 'ואולם, מדובר ברכישת מניה בבורסה, ולכן אם הבורסה נופלת בלי קשר לפעילות ההשקעות של הקרן, קורה גם שמניית הקרן נופלת בגלל פעילות לא מוצלחת שלה. בסופו של יום הנתונים ההיסטוריים מראים שאם אתה סבלני ולא מתרגש מנפילות בדרך, אז לטווח הארוך מדובר בהשקעה סולידית וטובה'".

  לקריאת הכתבה המלאה לחץ כאן​.

 • 11

  פיקדון או חיסכון? קראו כאן מה ההבדל

  pikadon_or_chisachon.jpgפיקדונות וחסכונות הם מוצרים בנקאיים שמטרתם לאפשר השקעה של כסף לטווח קצר או ארוך על בסיס העדפות והנאה מריבית ו/או הצמדה למדד המחירים או למטבע. למעשה, מאז ביטול חוק עידוד החיסכון אין הבדל בין השניים, למעט בתפיסת הציבור. במילים אחרות: אתה נותן לבנק לשמור לך על הכסף לתקופה של מספר חודשים עד מספר שנים ובתמורה הבנק מציע לך ריבית. בשני המקרים אתה שם כסף ״בצד״ ברמת סיכון נמוכה יחסית. כיוון שהכסף אינו מושקע בניירות ערך, באגרות חוב או במניות שתשואתם עלולה להיפגע, שני המוצרים נחשבים לצורת ההשקעה הבטוחה ביותר הקיימת. רוצים לקרוא עוד על ההבדלים? לחצו כאן.​

 • ספטמבר 2015

  20

  זאב נהרי מונה ליו"ר דירקטוריון בנק ירושלים

  דירקטוריון בנק ירושלים, בישיבתו מיום 17 בספטמבר 2015, החליט למנות את מר זאב נהרי לתפקיד יו"ר דירקטוריון הבנק.

  נהרי יחליף את מר זאב גוטמן אשר שימש כיו"ר דירקטוריון הבנק בארבעת השנים החולפות וביקש לפנות לאתגרים חדשים.

  זאב נהרי, לשעבר משנה בכיר למנכ"לית בנק לאומי וממלא מקום בהעדרה, חבר הנהלה בכיר לכספים, חשבונאות ושוקי הון ומנהל סיכוני שוק.

  נהרי שימש בעברו גם כיו"ר דירקטוריון לאומי פרטנרס - זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, וכן כיהן שלוש שנים כיו"ר דירקטוריון בנק ערבי ישראלי.

  עד אפריל שימש דירקטור בחברה לישראל ובבנק לאומי ארה"ב וכיום משמש יועץ כספי לחברת החשמל.

   

  לפרטים- מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707 merav@kucuk.co.il

 • 17

  דברים שלא ידעתם על בנק ירושלים

  Zoharon-2679.jpg 

  נתחיל מהסוף: אנחנו לא ממוקמים רק בירושלים, הסניפים שלנו פרוסים ברחבי הארץ ואפילו המטה שלנו לא נמצא בירושלים, אלא בקריית שדה התעופה. מעבר לזה יש לנו תפיסת בנקאות קצת אחרת, שעוזרת לנו להיות יעילים יותר וללקוחות שלנו להיות מרוצים יותר. רוצים לדעת עלינו עוד? המשיכו לקרוא כאן.​

 • 09

  יו"ר דירקטוריון בנק ירושלים מסיים את תפקידו

  מר זאב גוטמן, יו"ר דירקטוריון בנק ירושלים, הודיע על פי דיווח של הבנק מהבוקר, על סיום תפקידו לטובת אתגרים חדשים.
  זאב גוטמן שימש כיו"ר דירקטוריון בנק ירושלים בארבעת השנים החולפות והיה שותף מרכזי בגיבוש והובלת האסטרטגיה הקמעונאית של הבנק.
  זאב גוטמן, לשעבר משנה למנכ"ל הבינלאומי מומחה בפיננסים וניהול סיכונים- היווה תרומה משמעותית לצמיחתו של הבנק ולפיתוחו העסקי והיה שותף למהלכים מרכזיים לרבות- רכישת זרוע הברוקראז' מכלל פיננסים, והמהלך לרכישת בנק דקסיה.
  דירקטוריון הבנק יתכנס לאחר החג על מנת למנות יו"ר חדש לבנק.

  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק, 050-5567707, erav@kucik.co.il

 • אוגוסט 2015

  20

  מט"ח מול שוק ההון: מה אפיק ההשקעה שמתאים לך?

  למסחר במט"ח ולמסחר בשוק ההון מאפיינים דומים של קנייה ומכירה בשערים ובתעריפים שונים, עם זאת יש ביניהם מספר הבדלים מהותיים. מתלבט איפה להשקיע? בנק ירושלים עושה לך סדר. לקריאה לחץ כאן
 • 18

  בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2015: מציג המשך גידול רווחיות הליבה של הבנק, גידול של 9% בהכנסות מריבית נטו וגידול של 22% בעמלות כתוצאה מהתרחבות הבנק בפעילות שוק ההון.

   
  הרווח הנקי  הסתכם בששת  החודשים הראשונים של 2015 ב- 31.8  מיליוני ש"ח, לעומת 34.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. (לעומת 29.4  מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח (לפני השפעת המס) אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד).
   
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה  %  8.7 לעומת 10.0%  בתקופה המקבילה אשתקד, (ולעומת 8.5%  בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד). יצוין כי התשואה להון עלתה (בנטרול הכנסה מגביית חוב אשתקד) למרות העדר רווחי נוסטרו במחצית הראשונה, בשל הירידה במחיר אגרות החוב הממשלתיות ברבעון השני.
   
  הכנסות ריבית, נטו בששת  החודשים הראשונים של 2015  הסתכמו  ב-  166.3  מיליוני ש"ח, לעומת 151.9  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-9%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחים, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.
   
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בששת החודשים הראשונים של 2015  הסתכמו בסך של 13.8  מיליוני ש"ח  לעומת סך של  4.5  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מהכנסה בסיום תהליך גביית עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי היו 0.29% מיתרת האשראי.
   
  הכנסות מימון שאינן מריבית בששת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו בסך 0.3 מילוני ש"ח לעומת 9.9 מילוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מירידה ברווחי הנוסטרו.
   
  העמלות בששת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב 67.9 מיליוני ש"ח לעומת 55.6  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 22%. הגידול נובע בעיקר מעמלות בגין פעילות בניירות ערך, הנובעת מהתרחבות משמעותית בתחום כתוצאה מצמיחה חדה בפעילות הברוקרז' בבנק.
   
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בששת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב- 181.2 מיליוני ש"ח, לעומת 166.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9%.  הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות פחת ומיחשוב וזאת על רקע השפעת יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק וכן מגידול בהוצאות השכר, חלקן עונתיות וחלקן בגין תגמול משתנה לעובדים.
   
  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון  של הבנק  עומד על  9.7% לעומת 9.6%  בסוף שנת 2014.
  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל בשנת 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.
  מאז 2010 ניתן אשראי להיקף נרחב של לקוחות וכמות הלווים המשיך לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.
  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.
   
  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום. בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק , עלתה באופן משמעותי פעילות הבנק בתחום הברוקראז' ועלו משמעותית ההכנסות מעמלות בתחום זה.
  בסוף שנת 2014 לאור השינויים התומכים בסביבה הרגולטורית השיק הבנק אפשרות לפתיחת חשבון באינטרנט  לצורך קבלת הלוואה ללקוחות חדשים ללא צורך הגעה לסניף. הבנק רואה באפיק זה מנוע צמיחה חשוב להתפתחותו ללא צורך בהגדלה משמעותית של פריסת הסניפים פיזית.
   
  נתונים עיקריים נוספים לששת החודשים הראשונים של שנת 2015:
  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך)  ליום 30 ביוני  2015, הסתכמה ב-3,816 מיליוני ש"ח,(מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,325 מילוני ש"ח) לעומת 4,158 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 3,278 מילוני ש"ח) בתום שנת 2014 קיטון של כ- 8%, הנובע בעיקרו מקיטון ביתרת ניירות ערך שהושאלו.
   
  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 30 ביוני 2015  בכ-9,600 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,567  מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.
   
  יתרת פיקדונות הציבור  הסתכמה ביום 30 ביוני 2015  בכ- 10,926  מיליוני ש"ח, לעומת כ- 10,977  מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.
   
  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום  30 ביוני 2015   בכ-  1,496 מיליוני ש"ח  (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 413  מיליוני ש"ח)  לעומת 1,503 מיליוני ש”ח בתום שנת 2014 (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 482  מיליוני ש"ח).
   
  סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים  הסתכמו ביום 30 ביוני  2015  ב- 12,422 מיליוני ש"ח לעומת 12,480, מיליוני שח בתום שנת 2014 .
   
  ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני  2015  הסתכם בכ- 757.5  מילוני ש"ח לעומת 736.7 מיליוני ש"ח בתום  שנת 2014. עיקר הגידול נובע מרווח נקי בסך 31.8 מילוני ש"ח שנרשם בחציון הראשון של השנה.
   
  לפרטים נוספים:
  מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707 Merav@kucik.co.il

 • יולי 2015

  27

  רוצים לדעת מה זה פיקדון מובנה "האינטרנט של הדברים"? הכנו סרטון במיוחד עבורכם

  למה להסתפק בריבית אפסית כשישנה אפשרות ליהנות מתשואה אטרקטיבית במיוחד? צפו בסרטון וגלו את פיקדון מובנה "האינטרנט של הדברים".

  סרטון האינטרנט של הדברים

  לחצו לכניסה לסרטון.​

 • 21

  חושבים קדימה? כדאי לכם להכיר את פיקדון "האינטרנט של הדברים"

  Dollarphotoclub_85177003small.jpgלפני 8 שנים אף אחד לא ידע מה זה טלפון חכם, ובקרוב יהיה לכולנו בית חכם, אוטו חכם וחולצה חכמה. מדובר באחת מהמהפכות הדיגיטליות המרתקות, והיא מתחילה בדיוק עכשיו. בנק ירושלים מציע לכם גם להרוויח מזה, ללא סיכון קרן ההשקעה, באמצעות פיקדון מובנה "האינטרנט של הדברים". יש לכם חזון של סטארט-אפיסט? הכתבה הזאת בשבילכם. לקריאה לחצו כאן​

 • 01

  דירקטוריון הבנק אישר את מינויו של גיל טופז למנכ"ל הבנק - יחליף את אורי פז שהודיע על סיום תפקידו

   

  דירקטוריון בנק ירושלים אישר היום (ג) את גיל טופז למנכ"ל הבנק , החלטה התקבלה בכפוף לאישור המפקח על הבנקים. טופז יחליף את אורי פז, מנכ"ל הבנק בחמש השנים האחרונות שהודיע על סיום תפקידו בתחילת חודש מאי.
  טופז מכהן היום כסמנכ"ל, ראש אגף לקוחות פרטיים בחברת כרטיסי אשראי לישראל – כ.א.ל. ובתפקידו הקודם בחברת כ.א.ל  כיהן כ CRO - סמנכ"ל ראש אגף ניהול סיכונים ואשראי .
  כמו כן כיהן טופז במספר תפקידים בכירים בבנק הפועלים ובהם הוביל את האסטרטגיה של החטיבה הקמעונאית, ניהול קשרי לקוחות עסקיים בחטיבה העסקית וניהול האשראי הקמעונאי.

  גיל טופז, מנכ"ל בנק ירושלים החדש (צילום: סיון פרג')טופז (בתמונה מימין) הינו עורך דין רואה חשבון בהשכלתו ובעל תואר שני במנהל עסקים, עם  ניסיון של מעל חמש עשרה שנים במערכת הבנקאית, המשלב הכרות יסודית של ענף הקמעונאות וצרכנות פיננסית, תוך שימוש במודלים מתקדמים לאומדן סיכון.

  יו"ר דירקטוריון בנק ירושלים מר זאב גוטמן ציין כי: "ועדת האיתור והדירקטוריון ניהלו תהליך מובנה אשר בסיומו נבחר גיל טופז לנהל את הבנק. טופז בעל הבנה מעמיקה של הסביבה הפיננסית בישראל ויכולת גבוהה להתוויית כיוונים אסטרטגים, שיסייעו לבנק ירושלים לעמוד מול האתגרים והשינויים במערכת הבנקאית בימים אלו, הכוללים בין היתר את תחומי האשראי בכלל ואשראי קמעונאי בפרט ".
  טופז ימשיך להתמודד עם האתגר של מיצוי הערך והפוטנציאל הטמון ביכולות הקמעונאיות של הבנק, אותם ביסס פז בשנים האחרונות, בין השאר בהמשך פיתוח תיק האשראי הצרכני תוך שמירת הסיכון הטמון בתיק זה ברמה נמוכה. כמו כן, יפעל  טופז להגדלת בסיס הלקוחות הנאמנים לבנק וליצירת סינרגיה עם פעילות זרוע הברוקראז'.

  גיל טופז: לכבוד הוא לי לקחת על עצמי את ההזדמנות שהוצעה לי, לנהל את בנק ירושלים, ובמיוחד להמשיך את הדרך המקצועית והעסקית אותה התווה אורי פז בצורה מרשימה ביותר בשנים האחרונות. אני סמוך ובטוח כי ביחד עם צוות העובדים, ההנהלה והדירקטוריון, נוביל את הבנק להישגים ולשיאים חדשים לרווחת הלקוחות, העובדים, הספקים ובעלי המניות של הבנק.

 • 01

  ירושלים ברוקראז' על מניות הגז: "הסיכונים אינם מתומחרים"


  בכתבה באתר
  bizportal מספרת אנליסטית ירושלים ברוקראז'​, גל רייטר, כי "שווי השוק של שותפויות הגז מגלמות תרחיש של חזרה מלאה לפעילות אך הסיכונים עדיין ברקע ולהערכתנו אינם מתומחרים במלואם. המתווה מסדיר את משק הגז אך אינו פותר את בעיית המונופול - הביקורת הציבורית עוד לפנינו".
  לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן .

 • יוני 2015

  07

  מחשבון הלוואה של בנק ירושלים: כעת זה קל, נוח ופשוט לבדוק את האפשרות לקבל הלוואה

  רוב האנשים נתקלים במצבים בחיים שבהם הם זקוקים לסכום כסף מיידי, ואין כל כך מאיפה להשיג אותו. אנו נוטים לחשוב שקבלת הלוואה מבנק היא תהליך ארוך ומסובך, שכרוך בהרבה ביורוקרטיות, מציאת ערבים, תשלום עמלות וריביות גבוהות. אבל בבנק ירושלים החלטנו לפשט את התהליך ולנסות להקל על הלקוחות ככל האפשר בדרך לקבלת ההלוואה המיוחלת. לכן, יצרנו תהליך הלוואה שאת כולו ניתן לבצע מכל מקום, בלי לזוז מהכיסא, באופן קל ופשוט.

  מחשבון הלוואה

  מחשבון הלוואה – כאן כדי לעזור לך


  אחד האמצעים להקלה על התהליך הוא מחשבון ההלוואה. על ידי הזזה קטנה של העכבר, מחשבון ההלוואה מאפשר לכל אחד לבדוק, כשלב ראשוני, אם הוא יוכל לקבל את ההלוואה שהוא רוצה. בין אם אדם מחפש הלוואה לרכב, הלוואה לשיפוצים, הלוואה ללימודים או בעצם הלוואה לכל מטרה, מחשבון ההלוואות ייתן לו את התשובה המתאימה. אפשר לשחק עם הנתונים, ללא צורך בהזדהות, ולגלות מה האפשרויות להלוואה.

  אז איך עובד המחשבון?

  המחשבון ידידותי, צבעוני, מהנה, מהיר ונוח לשימוש. כל שצריך לעשות הוא להיכנס לדף מחשבון הלוואה באתר הבנק מהמחשב או מהסמארטפון ולהתחיל להזיז את הסליידרים וללחוץ על הכפתורים כדי לגלות אם באפשרותך להמשיך בתהליך של בקשה למתן הלוואה אצלנו.

  לצורך השימוש במחשבון יש להזין כמה פרטים אישיים ראשוניים, ללא צורך בהזדהות, על מנת לבצע בדיקה של הסכום המבוקש:
  • פרטים אישיים – גיל, מצב משפחתי, מספר ילדים, השכלה ומגורים
  • תעסוקה – מצב תעסוקתי (שכיר, עצמאי וכו'), ותק בעבודה וגודל החברה
  • נתוני עו"ש ואשראי – ותק בחשבון העו"ש וסוג כרטיס אשראי
  • הכנסות שלך ושל בן/בת הזוג
  • הוצאות של משק הבית

  לכניסה למחשבון ההלוואה לחץ כאן. קיבלת מהמחשבון תשובה חיובית? אל תזוז. תוכל להמשיך בתהליך הבקשה לקבלת הלוואה אונליין, בלי לצאת מהבית.​

 • מאי 2015

  26

  הלוואה חוץ בנקאית בבנק - יש חיה כזו?

   

  בזמנים שבהם יוקר המחייה הולך ודוחק ואילו עליות השכר מצליחות בקושי, אם בכלל, להדביק את הפער, הצורך של כולנו בהלוואות הולך וגדל. אך כאשר אנחנו ניגשים לבנק שלנו, זה שבו מתנהלת עיקר הפעילות הכספית שלנו, אנחנו מופתעים לגלות שלא תמיד הבנק מאשר לנו את ההלוואה הנחוצה. במקרים מסוימים אנחנו אפילו לא פונים לבנק שלנו, מתוך רצון להשאיר מסגרת אשראי פנויה ולפתוח ערוץ אשראי נוסף. כאן נכנסת האפשרות של הלוואה חוץ בנקאית. 

  מהי בעצם הלוואה חוץ בנקאית?
    


  מדובר בהלוואה מידית עד לסכומים של כמה עשרות אלפי שקלים, שבמקרים מסוימים יכולה להגיע גם ל-100,000 ש"ח. ההלוואה עצמה ניתנת לרוב דרך שלושה ערוצים מרכזיים: חברות האשראי, חברות הביטוח וקופות הגמל. אך יש גורם נוסף, בנק ירושלים, שמאפשר ללקוחות כל הבנקים לקבל דרכו הלוואה של עד 50,000 ₪.

  הלוואה חוץ בנקאית


  למי מתאימה הלוואה כזו?

  אם ביקשת הלוואה בבנק וסירבו לך, אם קיבלת הלוואה מהבנק אבל הסכום לא מספיק לך, אם אתה צריך את הכסף מיד ובבנק התהליך מתעכב או אפילו אם אתה לא רוצה לערב את הבנק שלך כדי לשמור על מסגרת האשראי – הלוואה חוץ בנקאית היא הפתרון עבורך.
   

  למה כדאי לשקול לקבל הלוואה בעלת מאפיינים של הלוואה חוץ בנקאית בבנק ירושלים?

  ​• היתרון הבולט ביותר של הלוואה בעלת מאפיינים חוץ בנקאיים בבנק ירושלים הוא הזמינות הגבוהה שלה. בלי להיות לקוח של בנק מסוים, בלי יותר מדי טפסים ובעיקר בלי לצאת מהבית, ההלוואה שרצית - תהיה אצלך. נסה את מחשבון ההלוואה שלנו וגלה בעצמך.
  • בבנק ירושלים לא דורשים ערבים, שעבודים או ביטחונות אחרים.  לעומת זאת, חלק מן החברות, ובעיקר חברות הביטוח, דורשות ממי שלא מבוטח דרכן שיעבוד כתלות במטרת הלוואה (לדוגמה, אם ההלוואה ניטלת לצורך רכישת רכב חדש, 60% ממנו חייב להיות משועבד לטובת חברת הביטוח).
  • מרבית הגופים, כולל בנק ירושלים, מאפשרים לפרוס את ההלוואה על פני תקופה ארוכה יחסית, כך שניתן לעמוד בנטל של החזר ההלוואה מבלי להיכנס לחובות שלא תוכלו לעמוד בהם.
  • יתרון נוסף של ההלוואה החוץ בנקאית הוא שפירעון מוקדם שלה אינו כרוך בעמלות גבוהות. בבנק ירושלים תוכל לבצע פירעון חלקי או מלא ללא כל קנס.
  • בנק ירושלים נותן לך יותר. לקוחות כל הבנקים יכולים לקבל עד 50,000 ₪ הלוואה לכל מטרה, בעוד שגופים אחרים יתנו לך הרבה פחות.

  נשמע מבטיח, אבל האם יש גם חסרונות להלוואה כזו?

  החיסרון העיקרי של ההלוואה החוץ בנקאית הוא הריבית הגבוהה יותר באופן משמעותי מאשר ההלוואות הבנקאיות - לרוב בריבית דומה לזו שמשלמים בבנקים עבור מעבר ממסגרת אשראי רגילה למוגדלת. בגופים מסוימים הריבית אומנם טובה, אבל סכום ההלוואה מותנה במועד תחילת החיסכון, בסכום שנצבר ובמועד שחרור הכספים.  

  בנק ירושלים מציע הלוואה שמתנהגת כהלוואה חוץ בנקאית, כלומר מיועדת ללקוחות כל הבנקים, אך תנאיה הם תנאים של בנק. כך, למעשה, תיהנו מהטוב שבשני העולמות.  *מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.

 • 20

  בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2015: מציג תשואה של 9.8%, המשך מגמת הגידול ברווחיות


  הרווח הנקי
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם ב- 17.7 מיליוני ש"ח, לעומת 19.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (לעומת 14.9 מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח (לפני השפעת המס) אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד).

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי
  הממוצע הייתה  %  9.8   לעומת 11.8% בתקופה המקבילה אשתקד. (לעומת 9.0% בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר)

  הכנסות ריבית, נטו
  בשלושת  החודשים הראשונים של 2015  הסתכמו ב-79.7 מיליוני ש"ח, לעומת 75.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-6%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחים, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו בסך של 5.0 מיליוני ש"ח  לעומת סך של 0.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת הוצאות בסך 7.3 מיליוני ש"ח בנטרול הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח אשר נרשמה בתקופה המקבילה אשתקד.
   
  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי  לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.21%, לעומת 0.30% בתקופה המקבילה אשתקד (בנטרול ההכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר).

  העמלות
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב-37.4 מיליוני ש"ח לעומת 29.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-26% . עיקר הגידול בסך 7.1 מיליוני ש"ח נובע בעיקר מעמלות בגין פעילות בניירות ערך.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב-91.1  מיליוני ש"ח, לעומת 81.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11%.  הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות השכר בשל עלות תגמול משתנה וכן מגידול בהוצאות פחת ומחשוב, וזאת על רקע השפעת יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק.

  הוצאות השכר
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב-43.1  מיליוני ש"ח  לעומת 39.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול בעיקרו נובע מעלות תגמול משתנה.

  הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות
  בשלושת החודשים הראשונים של 2015 בסך 8.9 מיליוני ש"ח לעומת 10.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו בקיטון ברווח לפני מיסים.

  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון
   של הבנק ליום 31 במרץ 2015  עומד על  9.8% .
  יחס ההון לרכיבי סיכון עמד על % 14.1.

  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל ב- 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.
  מאז 2010 ניתן אשראי להיקף נרחב של לקוחות וכמות הלווים המשיך לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.
  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.
  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום. בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק , עלתה באופן משמעותי פעילות הבנק בתחום הברוקראז'.
  בסוף שנת 2014 לאור השינויים התומכים בסביבה הרגולטורית השיק הבנק אפשרות לפתיחת חשבון באינטרנט  לצורך קבלת הלוואה ללקוחות חדשים ללא צורך הגעה לסניף. הבנק רואה באפיק זה מנוע צמיחה חשוב להתפתחותו ללא צורך בהגדלה משמעותית של פריסת הסניפים פיזית.

  נתונים עיקריים נוספים לשלושת  החודשים הראשונים של שנת 2015:

  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים
  ליום 31 במרץ 2015, הסתכמה ב-3,161 מיליוני ש"ח, לעומת 3,278 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014, קיטון של כ- 4%.

  יתרת האשראי לציבור
  נטו הסתכמה ליום 31 במרץ 2015 בכ-9,521 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,567 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.

  יתרת פיקדונות הציבור
   הסתכמה ביום 31 במארס 2015  בכ- 11,125 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 10,977 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014, גידול של כ- 1%.

  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
  הסתכמה ביום 31 במארס  2015  סתכמה בכ- 1,421 מיליוני ש"ח  (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 478 מיליוני ש"ח)  לעומת 1,503 מיליוני ש”ח בתום שנת 2014 (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 482 מיליוני ש"ח) –הקיטון נובע מפירעונות שוטפים של אגרות חוב.

  סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
  ליום 31 במרץ 2015  הסתכמה ב- 12,546 מיליוני ש"ח לעומת 12,480 מיליוני שח בתום שנת 2014 .

  יתרת ניירות הערך שהושאלו
  ליום 21 במרץ 2015 הסתכמה בכ-246 מיליוני ש"ח, לעומת כ-583 מיליוני ש"ח בתום שנת 2014.

  ההון העצמי
  של הבנק ליום 31 במרץ 2015 הסתכם בכ-757.7 מילוני ש"ח לעומת 744.9 מיליוני ש"ח בתום  שנת 2014.

  אורי פז , מנכל בנק ירושלים
  : "בנק ירושלים ממשיך להראות גידול בהכנסות, והמשך מגמת רווחיות שהיא תוצר ישיר של האסטרטגיה שיושמה בשנים האחרונות - הפיכת בנק ירושלים מבנק למשכנתאות לבנק קמעונאי מלא. על פי הדוחות הכספיים המתפרסמים בימים אלה, בנק ירושלים הוא בנק מהרווחיים במערכת הבנקאית".

  לפרטים נוספים:
  מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707 Merav@kucik.co.il

 • אפריל 2015

  29

  גם ללקוחות בנק ירושלים: כרטיס למשיכת מזומן עם מגוון פעולות בהישג יד


  כל מי שיש לו חשבון עובר ושב מוצא את עצמו זקוק למידע בנוגע לחשבון או רוצה לבצע פעולות כמו משיכת מזומן או הפקדת שיקים. כעת יכולים לקוחות בנק ירושלים, גם כאלו שאין ברשותם כרטיס אשראי, להשתמש בכרטיס למשיכת מזומן לצורך קבלת המידע וביצוע פעולות.
  רוצה לברר את היתרה בחשבונך? מעוניין להפקיד שיק? זקוק לכסף מזומן? את כל הפעולות תוכל כעת לבצע באמצעות כרטיס למשיכת מזומן של בנק ירושלים.
  כרטיס למשיכת מזומןמה זה בעצם כרטיס למשיכת מזומן?
  כרטיס למשיכת מזומן זהו כרטיס שנועד לביצוע פעולות ולקבלת מידע במכשירים המוצבים בסניפים או ברחבי הארץ. הכרטיס איננו כרטיס אשראי ואין בו מסגרת אשראי, לא ניתן לבצע בו רכישות או לשלם באמצעותו. הכרטיס בתוקף ל-10 שנים, ובמקרה של הודעה על גניבה או אובדן הכרטיס יבוטל ובמקומו יונפק כרטיס עם קוד סודי חדש.

  מי יכול לקבל כרטיס למשיכת מזומן?

   
  בעל חשבון או מורשה חתימה בחשבון בבנק ירושלים, שגילו 18 ומעלה ושהוא תושב ישראל. עבור כל לקוח ניתן להנפיק כרטיס אחד בלבד, אך אם יש כמה שותפים באותו חשבון ניתן להנפיק כרטיס עבור כל אחד מהם.

  ביצוע פעולות באמצעות הכרטיס

  לקוחות שלהם חשבון עו"ש והונפק עבורם כרטיס למשיכת מזומן יכולים לבצע את הפעולות הבאות:
  • משיכת מזומן – עד 2500 ₪ ביום, במצטבר (בכפוף ליתרה בחשבון)
  • בירור יתרה
  • הפקדת מזומנים* – עד 10,000 ₪ ביום
  • הפקדת שיקים* מזומן בש"ח (לא דחויים)
  • קבלת דף 5 פעולות אחרונות*
  • קבלת סיסמה לאינטרנט*
   
  *הפעולות ניתנות לביצוע אך ורק במכשירים המוצבים בסמוך לסניף.

  למה כדאי להנפיק כרטיס למשיכת מזומן?

  בעצם, למה לא? הכרטיס מונפק ללא עלות ומסייע ללקוח שמנהל חשבון עו"ש לקבל מידע ולבצע פעולות בסיסיות באמצעות מכשיר למשיכת מזומן. ​
 • מרץ 2015

  30

  לוקחים הלוואה ויוצאים לחופשה


  בין אם אתם צעירים אחרי צבא, זוג לקראת חתונה או אנשי משפחה, כולנו צריכים חופשה מדי פעם. השגרה שלנו לחוצה ומתוחה, והימים שלנו סובבים סביב פקקים בכבישים, ריצה לעבודה, חוגים לילדים, סידורים וריצות. החיים שלנו מלאי דאגות ולפעמים אנחנו פשוט צריכים לקחת הפסקה, לצאת לחופשה, למלא מצברים ורק אז לחזור לשגרה.

  חופשה היא עסק יקר, ואחרי שלוקחים בחשבון את עלויות הנסיעה או הטיסה, הלינה, הכניסות לאתרים, האוכל והשופינג, הסכום יגיע לכמה עשרות אלפי שקלים, שלא תמיד זמינים עבורנו. כאשר אנו יוצאים לנופש או לחופשה, אנחנו לא רוצים לחסוך מעצמנו דבר, אנחנו רוצים ליהנות מכל מה שהחופש מציע לנו – מסעדות טובות, כניסה לאתרי תיירות, טיפולי ספא, קצת שופינג וכל מה שעושה לנו טוב.

  יש אנשים שמסתכלים על חופשה כמותרות. אך לעיתים זה לא מותרות, זהו כורח המציאות. רק כך אנו יכולים לקחת פסק זמן ממרוץ החיים המטורף, לבלות זמן איכות עם בני הזוג, המשפחה והחברים שלנו, ולחזור לשגרה עם כוחות מחודשים.
  אז מה בעצם אפשר לעשות אם אנחנו מרגישים צורך בחופשה, אבל אין לנו את סכום הכסף הדרוש כדי לשלם עליה? תמצתנו עבורכם חלק מהאפשרויות:

  איך לצאת לחופשה גם כשאין אפשרות לממן אותה

  אפשר כמובן לחכות עם החופשה, לחסוך קצת כסף ולנסוע כשיתאפשר, אבל ישנו פתרון נוסף – הלוואה לחופשה. ישנם כיום גופים רבים כגון בנקים ובהם בנק ירושלים, חברות אשראי, חברות ביטוח וכו', המציעים לכל מי שצריך הלוואה לכל מטרה, גם לחופשה. כך תוכלו לצאת לחופשה שחיכיתם לה, ולהתחיל לשלם עליה רק לאחר מכן, לפי יכולתכם הכלכלית ולפי התנאים שתקבעו מול הגוף ממנו בחרתם לקחת את ההלוואה.

  הלוואה לחופשה

  הלוואה לחופשה – איך מתחילים?

  השלב הראשון הוא חישוב הסכום הדרוש. רשמו לפניכם את כל ההוצאות שעלולות להיות לכם במהלך החופשה, הוסיפו סכום נוסף ליתר ביטחון וסכמו הכל. כעת, כשאתם יודעים מה הסכום הדרוש לכם, תוכלו לברר איפה הכי כדאי לקחת את ההלוואה, מהו הסכום שתוכלו לקבל, מהם תנאי ההחזר ותוך כמה זמן הכסף יהיה בידיכם.
  אנו בבנק ירושלים מאפשרים ללקוחות כל הבנקים להגיש בקשה לקבלת הלוואה עד 50,000 ₪ לכל מטרה, שאותה כמובן תוכלו לייעד לחופשה. בקלות ובנוחות תוכלו לגשת לאתר הבנק ולהגיש את הבקשה בלי לצאת מהבית ובלי לעבור בנק.

  התנהלות נכונה עם החזרי הלוואה

  לאחר שהחלטתם מה יהיה סכום ההלוואה, תצטרכו לחשוב איך אתם משלבים את ההחזר בהוצאות השוטפות של משק הבית. הנה כמה טיפים להתנהלות נכונה עם החזרי ההלוואה:

  • נסו לפרוס את החזרי ההלוואה כך שתקציב חיי היום-יום שלכם לא ייפגע וודאו שחשבון העו"ש שלכם לא ייכנס לחריגה.
  • בדקו האם ישנו קנס או תשלום עמלה על איחור בתשלום החזר ההלוואה.
  • בדקו האם נדרשים ערבים/ביטחונות לצורך קבלת ההלוואה.


  כעת אתם מוכנים לצאת לחופשה, גם אם זה כרוך בנטילת הלוואה. סעו לשלום, חזרו בבטחה ושתהיה חופשה מהנה.

 • פברואר 2015

  25

  בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים השנתיים ל- 2014

  מציג גידול של כ- 285% ברווח הנקי הנובע בעיקר מגידול של 26% בהכנסות כתוצאה מצמיחה בכל תחומי הפעילות, פירות יישום התוכנית האסטרטגית 

   

  הכנסות ריבית, נטו בשנת הדוח הסתכמו ב- 317.0 מיליוני ש"ח, לעומת 257.2 מיליוני ש"ח בשנת 2013 - גידול של כ- 23%. עיקר הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחים, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.
  הכנסות מעמלות הסתכמו ב- 118.3מיליוני ש"ח לעומת 91.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 29% בעיקר עקב גידול בהכנסות בגין פעילות  בני"ע על רקע רכישת ומיזוג חברת כלל בטוחה.
  הרווח הנקי הסתכם בשנת - 2014 ב 66.3 מיליוני ש"ח לעומת 17.2 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ- 285% עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות ומקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי כמפורט להלן.
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 9.2% לעומת 2.5% בתקופה המקבילה אשתקד.
  יחס הון הליבה לרכיבי סיכון ליום 31 בדצמבר 2014 עומד על 9.7% לעומת 9.3% בסוף שנת 2013. יחס זה גבוה מיחס ההון המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים.
  הבנק פועל בהתאם לתוכנית אסטרטגית אשר במרכזה צמיחה קמעונאית נרחבת תוך הגדלת בסיס הלקוחות וסל המוצרים והשירותים למשקי בית  וגיוון ופיזור תחומי הפעילות הקמעונאיים שלו, דוגמת חשבונות עו"ש, אשראי צרכני ופיקדונות.
  בסוף שנת 2014 לאור השינויים התומכים בסביבה הרגולטורית השיק הבנק אפשרות לפתיחת חשבון באינטרנט  לצורך קבלת הלוואה ללקוחות חדשים ללא צורך הגעה לסניף. הבנק רואה באפיק זה מנוע צמיחה חשוב להתפתחותו ללא צורך בהגדלה משמעותית של פריסת הסניפים פיזית.

  באוקטובר 2012 השיק הבנק במהלך הדרגתי את שירותי העו"ש שלו, במטרה לגייס אלפי חשבונות חדשים מקרב לקוחות קיימים וחדשים כאחד, לשם כך גיבש הבנק הצעת ערך עם פטור גורף מעמלות עו"ש ליחידים תושבי ישראל. בשנה האחרונה המשיך היקף התיק והלווים לגדול תוך שיפור באיכות חיתום האשראי,  הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.
  במהלך שנת 2013 נחתם הסכם לפיו רכש הבנק מכלל פיננסיים בע"מ את מלוא המניות של חברת כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ (להלן כלל בטוחה), כמפורט בדוח השנתי לשנת 2013. כלל בטוחה הייתה חברה בבורסה ובמסלקת הבורסה ועסקה במתן שירותי מסחר בבורסה ובשווקים בחו"ל.

   בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק עלתה, באופן משמעותי, פעילות הבנק בתחום הברוקרז'
   בשנת 2014 השלים הבנק את תהליך המיזוג ורשם גידול נאה בהכנסות וברווח מפעילות זו.

  נתונים עיקריים נוספים ל- 2014

  הכנסות מימון שאינן מריבית בשנת הדוח הסתכמו ב- 18.1 מיליוני ש"ח, לעומת 14.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מעלייה ברווחי הנוסטרו.
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת הדוח הסתכמו בכ- 18.4 מיליוני ש"ח, לעומת  כ-54.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד- קיטון של כ-66%. עיקר הקיטון נובע מהוצאה חד פעמית בסך של 19.2 מיליוני ש"ח שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד בעקבות החלת הפרשה קבוצתית על אשראי לדיור בשיעור של  0.35% על פי הנחיית בנק ישראל מיום 21 במרץ 2013. כמו כן, חל קיטון בהוצאות כתוצאה משיפור בתהליכי הגביה ובניהול החיתום. יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.19%, לעומת 0.57% בשנת 2013.
  הכנסות אחרות בשנת הדוח הסתכמו ב- 11.5 מיליוני ש"ח, לעומת 0.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  הגידול נובע מהפחתת הכנסה נדחית שנוצרה עקב רכישת חברת כלל בטוחה.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת הדוח הסתכמו ב-350.4 מיליוני ש"ח, לעומת 286.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 22%. כמחצית מהגידול נובעת על רקע הגדלת הפעילות כתוצאה מרכישת חברת כלל בטוחה, וכמחצית מהגידול נובעת בעיקר מגידול בהוצאות פחת ומחשוב וזאת על רקע השפעת יישום  התכנית האסטרטגית של הבנק.
  הוצאות השכר בשנת הדוח הסתכמו ב- 167.7 מיליוני ש"ח (בנטרול הוצאות השכר שנבעו מרכישת כלל בטוחה  עמדו הוצאות השכר על כ- 151.9 מיליוני ש"ח) לעומת 146.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בנטרול הוצאות שכר בגין רכישת כלל בטוחה נובע מעלות תגמול משתנה בגין שנת 2014 בסך של כ- 7.5  מיליוני ₪, בנטרול מרכיב התגמול  המשתנה ירדו הוצאות השכר בשנת 2015.

  סך כל המאזן ליום 31 בדצמבר 2014, הסתכם ב- 14,077 מיליוני ש"ח, לעומת 13,469 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013, גידול של כ- 5%. הגידול נובע בעיקר מגידול ביתרות המזומנים והפיקדונות בבנקים ומגידול ביתרות ניירות ערך כפי שיפורט להלן.
  יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2014, ב- 9,567 מיליוני ש"ח, לעומת 9,627 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 ירידה של כ- 1%.
  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים ליום 31 בדצמבר 2014, הסתכמה ב-3,278 מיליוני ש"ח, לעומת 2,833 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 גידול של כ- 16%. עיקר הגידול נובע מהנפקת אגרות חוב בחודש דצמבר 2014.
  יתרת ניירות הערך ליום 31 בדצמבר 2014, הסתכמה ב- 880 מיליוני ש"ח, לעומת 677 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013, גידול של כ-30%. עיקר הגידול נובע מהשקעה לתיק לפידיון בסך 207 מיליוני ₪.
  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2014, ב- 10,977 מיליוני ש"ח, לעומת 11,071 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013, קיטון של כ- 1%.
  יתרת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 31 בדצמבר 2014, ב- 1,503 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 482 מיליוני ש"ח) לעומת 1,406 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 537 מיליוני ש"ח). הגידול נובע מהנפקת אגרות חוב אשר בוצעה בחודש דצמבר 2014
  סך הכול יתרת פיקדונות הציבור, אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמו ביום 31 בדצמבר 2014, ב-12,480 מיליוני ש"ח לעומת 12,477 מיליוני ש”ח בתום שנת 2013.
  יתרת ניירות ערך שהושאלו הסתכמו ביום 31 בדצמבר 2014, בכ- 583 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 28 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013. הגידול נובע מהרחבת הפעילות בשנת 2014.
  ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר 2014, הסתכם ב- 745.2 מיליוני ש"ח, לעומת 697.2 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013, גידול של כ- 7%.

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים:

  " בנק ירושלים הפך אלטרנטיבה צרכנית משמעותית במערכת הבנקאית. לקוחותינו מקבלים  הצעת ערך פיננסית טובה יותר במודל המאפשר עלויות זולות יותר מבלי לפגוע באיכות השירות הניתן ללקוח, וללא צורך להתפשר על איכות ניהול הסיכונים.  בנק ירושלים סיים ההיערכות לבנקאות באינטרנט ומאפשר  פתיחת חשבון  לנטילת הלוואה צרכנית  ישירות מהמחשב בבית וללא צורך בהגעה לסניף. עידן הבנקאות באינטרנט והשימוש באמצעים טכנולוגים יגבירו עוד יותר את  התחרות במערכת הבנקאית"


  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק, 050-5567707, Merav@kucik.co.il


 • 24

  עכשיו זה בדוק: בנק ירושלים הכי משתלם בניירות ערך, גם מול הבנקים וגם מול בתי ההשקעות

  המפקח על הבנקים, דודו זקן, פיזר את העמימות שאפפה את מדיניות העמלות שהבנקים גובים מלקוחות פרטיים בעבור ניהול תיקי ניירות ערך, והתמונה התבהרה: גם בהשוואה לעמלות הבנקים וגם בהשוואה לבתי ההשקעות, העמלות בבנק ירושלים הן המשתלמות ביותר בישראל. ולמה? בזכות שיטת בנקאות חדשנית ויעילה, שהופכת למשתלמת מאוד עבור הלקוחות שלנו. 

   
  לאור הוראת המפקח על הבנקים, דודו זקן, הבנקים פרסמו לראשונה ביום ד' (4/2/15) את שעורי העמלות שנגבות מלקוחות פרטיים בעבור ניהול תיקי ניירות ערך. עד כה, מדיניות העמלות של הבנקים הייתה עמומה ואפשרה לבנקים לתת הנחות עצומות ללקוחות שדרשו אותן ולגבות עמלות מלאות מלקוחות שלא הכירו את גובה המחירים בשוק.


  ניתוח עמלות הבנקים, כפי שפורסמו, מעלה שבנק ירושלים מציע את שעור העמלות המשתלם ביותר על ניירות ערך ישראלים וזרים, בהבדל משמעותי:

  השוואת עמלות קניה ומכירה בין הבנקים

  * עמלות הבנקים, למעט בנק ירושלים, הינן בהתאם לתעריפוני הבנקים כפי שפורסמו באתרי האינטרנט.

  מקור: http://www.hon.co.il/בדיקת-מהון-להון-משקיעים-בניירות-ערך

   

  בנק ירושלים מתחרה בהצלחה גם מול בתי ההשקעות והברוקרים

   

  בתי ההשקעות הפרטיים טרם נדרשו לחשוף את העמלות, אך סקר שנערך לאחרונה מראה שעל אף שמדובר בשוק תחרותי, ללא פיקוח או תיאום, בנק ירושלים מציע את שעור עמלות המשתלם ביותר בקנייה ומכירת ניירות ערך זרים: 

   השוואת ניירות ערך זרים


  מקור: http://www.hon.co.il/בדיקת-מהון-להון-משקיעים-בניירות-ערך

   

  אחריות של בנק, שירות של בית השקעות


  בנק ירושלים הוא בנק הנותן שירותי ני"ע ברמה גבוהה, ולכן יכול להציע מחירים תחרותיים וזמינות גבוהה לצד שירותי מחקר וניתוח מתקדמים. למעשה, כל המידע שמגיע ללקוחות הדסק המוסדי שלנו, מגיע גם ללקוחות הפרטיים, שיכולים לבחור את המסלול שמתאים להם, מבין שני מסלולי השירות:

  • מסחר עצמאי: ביצוע מסחר עצמאי באמצעות מערכת מסחר מתקדמת (IB) בניירות ערך, מט"ח ואופציות בארץ ובחו"ל.
  • מסחר מיועץ: שירות ייעוץ בניירות ערך, על ידי יועץ אישי בכיר, ללא עלות ייעוץ.


 • ינואר 2015

  05

  הרפורמה יוצאת לדרך: אפשר לפתוח חשבון בנק באמצעות האינטרנט

  הרפורמה שהוביל המפקח על הבנקים, דודו זקן, נכנסה לתוקף ומאתמול הבנקים רשאים להציע ללקוחות פתיחת חשבון בנק דרך האינטרנט. המהלך נועד להקל על לקוחות לעבור מבנק לבנק, ובכך להגביר את התחרות בין הבנקים. בנק ירושלים השיק אתמול אפשרות לפתיחת חשבון ייעודי לצורך נטילת ההלוואה.

 

בנק ירושלים לשירותך

מלא פרטים ובנקאי יחזור אליך
פרטיך ישמרו וישמשו לצורך חזרה אליך.
בנק ירושלים לשירותך 5727*