X

בלוג

​הבלוג של בנק ירושלים – המקום שבו תוכל לקרוא מה שמעניין אותך, להעשיר את הידע שלך ולגלות דברים שלא ידעת
על הבנק. היכנס וקרא על החידושים בבנק, על נושאים שכדאי לשים לב אליהם ועל תחומים שלא הכרת.
בנק ירושלים – תתרגל לקבל יותר.

 

סנן לפי:
:
 • נובמבר 2014

  20

  בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2014

  מציג תשואה של 9.7%  תוך המשך גידול בהכנסות והמשך התייעלות , ומכריז כי בימים הקרובים ישיק פתיחת חשבון באינטרנט ללא הגעה לסניף

   

  הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב- 51.2 מיליוני ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 8.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות ריבית נטו וכן מקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה  %  9.7   לעומת1.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

  בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו הכנסות ריבית נטו ב- 234.4  מיליוני ש"ח, לעומת191.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-23%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחי המשכנתאות, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו בסך של 12.8 מיליוני ש"ח  לעומת סך של 47.1  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מהוצאה חד פעמית בסך של 19.2 מיליוני ש"ח  שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד בעקבות החלת הפרשה קבוצתית לדיור בשיעור של 0.35% על פי הנחיית בנק ישראל מיום 21 במרץ 2013,  וכן משיפור בתהליכי הגביה ובניהול הסיכון בנוסף  במהלך המחצית הראשונה של השנה נרשמה הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר  בסך 8.0 מיליוני ש"ח.

  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתשעת החודשים הראשונים של השנה על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.18%, בהשוואה ל- 0.64% בתקופה המקבילה אשתקד.

  הכנסות מימון שאינן מריבית בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 15.2 מיליוני ש"ח לעומת 10.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 50%, עיקר הגידול נובע מעליה ברווחי הנוסטרו.

  העמלות בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 85.0 מיליוני ש"ח, לעומת 66.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 27%. עיקר הגידול נובע מעמלות בגין פעילות בניירות ערך אשר גדלו משמעותית עקב רכישת חברת כלל בטוחה.

  הכנסות אחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 8.6 מיליוני ש"ח, לעומת 0.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מהפחתת הכנסה נדחית שנוצרה עקב רכישת חברת כלל בטוחה. לפרטים ראה פרק אירועים מהותיים בתקופת הדוח להלן.

  ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2014  הסתכמו ב-  253.6 מיליוני  ש"ח, לעומת  211.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 20%. כמחצית הגידול נובעת   כתוצאה מרכישת חברת כלל בטוחה וכמחצית בעיקר מגידול בהוצאות פחת ומחשוב וזאת על רקע יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק.

  הוצאות השכר בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב-  121.3 מיליוני  שח  (בנטרול הוצאות השכר שנבעו עקב רכישת כלל בטוחה 108.9 ) - לעומת  110.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הקיטון בהוצאות השכר (בנטרול הוצאות בגין רכישת חברת כלל בטוחה) נובע כתוצאה ממהלך התייעלות שיישם הבנק בשנת 2013.

  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון של הבנק ליום 30 ביוני 2014 עומד על  %9.7  יחס ההון לרכיבי סיכון עמד על 14.5% .

  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל ב 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.

  מאז 2010 ניתן אשראי להיקף נרחב של לקוחות וכמות הלווים המשיך לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.

  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.

  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום. בעקבות רכישת החברה ומיזוגה לפעילות הבנק , עלתה באופן משמעותי פעילות הבנק בתחום הברוקראז'.

  נתונים עיקריים נוספים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014:

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 30 בספטמבר  2014 הסתכמה בכ- 3,568 מיליוני ש"ח  מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים 2,499 מיליוני ש"ח ) לעומת כ- 3,510 מיליוני ש"ח  (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים 2,833 מיליוני ש"ח )  בתום שנת 2013  גידול של כ- 2%.

  יתרת האשראי לציבור, נטו הסתכמה ליום 30 בספטמבר  2014  בכ-9,568 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,627 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 - קיטון של כ- 1%.

  יתרת פיקדונות הציבור ליום 30 בספטמבר  2014 הסתכמה בכ- 10,748 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 11,071 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 – קיטון של כ-3%. הירידה כאמור נובעת ממהלך מתוכנן להקטנת עודפי נזילות שהצטברו בתום שנת 2013.

  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים ליום 30 בספטמבר  2014  הסתכמה בכ-  1,284 מיליוני ש"ח  (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 495 מיליוני ש"ח )  לעומת כ-  1,406 מיליוני ש”ח בתום שנת 2013 (מזה יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך 537 מיליוני ש"ח ) – קיטון של כ- 9%. עיקר הקיטון נובע מפירעונות של כתבי התחייבות של השנה.

  סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים ליום 30 בספטמבר 2014 הסתכמה ב 12,032 מילוני ש"ח לעומת 12,477, מיליוני שח בתום 2013, קיטון של כ-4%.

  יתרת ניירות הערך שהושאלו ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה בכ-459  מיליוני ש"ח, לעומת כ- 28 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013. הגידול נובע מהרחבת הפעילות בשנת 2014.

  ההון העצמי של הבנק ליום 30 בספטמבר  2014 הסתכם בכ- 735.4 מילוני ש"ח.

  אוריאל פז , מנכל בנק ירושלים: "הדוחות הכספיים משקפים את הצלחת המהלך של הפיכת בנק ירושלים לבנק קמעונאי מלא שיצר אלטרנטיבה צרכנית משמעותית. התוצאות מציגות צמיחה ברת קיימא עם המשך גידול בהכנסות לצד המשך ההתייעלות.

  בנק ירושלים מסיים בימים אלה את ההיערכות לבנקאות באינטרנט ויהיה הבנק הראשון שמכריז על אפשרות פתיחת חשבון  לנטילת הלוואה צרכנית  בשלב ראשון, ישירות מהמחשב בבית וללא צורך בהגעה לסניף.

   בנק ירושלים ערוך לעידן הבנקאות באינטרנט ורואה בכך צעד משמעותי להגברת התחרות במערכת הבנקאית"


  לפרטים נוספים:
  מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707
  Merav@kucik.co.il
 • אוגוסט 2014

  14

  בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2014

  מציג  תשואת הרווח הנקי של 10.1%  והמשך גידול חד ברווח הנקי.

  הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב- 34.9 מיליוני ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 2.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
  בנטרול רישום הוצאה חד פעמית בגין הפסדי אשראי אשתקד, בסך של 19.2 מיליוני ש"ח (12.2 מיליוני ש"ח בניכוי השפעת המס)  חל גידול של כ- 138% ברווח הנקי אשר בעיקרו נובע מהמשך גידול בהכנסות לעומת גידול מתון בהוצאות, זאת בעקבות המשך מיצוי פוטנציאל הצמיחה של הבנק בהכנסות הנובע מהתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח.
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה  10.1% לעומת 0.7% בתקופה המקבילה אשתקד. 


  בששת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו הכנסות ריבית נטו ב- 151.9 מיליוני ש"ח, לעומת 124.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-22%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחי המשכנתאות, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות. 


  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בששת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו בסך של 4.5 מיליוני ש"ח  לעומת סך של 37.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מהוצאה חד פעמית שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד בעקבות החלת הפרשה קבוצתית לדיור בשיעור של 0.35% בעקבות הנחיית בנק ישראל מיום 21 במרץ 2013, בסך של 19.2 מיליוני ש"ח, וכן משיפור בתהליכי הגביה ובניהול הסיכון בנוסף  במהלך המחצית הראשונה של השנה נרשמה הכנסה בסיום תהליך גביית חוב עבר  בסך 8.0 מיליוני ש"ח.

   

  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) הינו 0.09%, בהשוואה ל- 0.57% בתקופה המקבילה אשתקד.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בששת החודשים הראשונים של 2014  הסתכמו ב- 165.7 מיליוני  ש"ח, לעומת 139.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 18%. כמחצית הגידול נובעת בעיקרה מגידול בהוצאות פחת ומחשוב וזאת על רקע יישום התכנית האסטרטגית של הבנק וכמחצית על רקע הגדלת הפעילות כתוצאה מרכישת חברת כלל בטוחה.

   

  הוצאות השכר בששת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 79.6 מיליוני  שח   בנטרול הוצאות השכר שנבעו עקב רכישת כלל בטוחה - הסתכמו הוצאות השכר ב - 72.7 מיליוני ₪ בלבד, לעומת 74.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הקיטון בהוצאות השכר (בנטרול הוצאות בגין כלל בטוחה) נובע כתוצאה ממהלך התייעלות שיישם הבנק בשנת 2013.


  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון  של הבנק ליום 30 ביוני 2014 עומד על 9.6%  יחס ההון לרכיבי סיכון עמד על 14.4%. בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו, מהלך שהחל ב 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.
  בשנה החולפת המשיך היקף התיק וכמות הלווים לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו. הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.
  בשנת  2013 רכש בנק ירושלים את פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.  מהלך זה הגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך מציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום.


  נתונים עיקריים נוספים לששת החודשים הראשונים של שנת 2014:
   
  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה בכ- 3,210 מיליוני ש"ח לעומת כ- 3,510 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 קיטון של כ- 9%. הירידה נובעת ממהלך מתוכנן להקטנת עודפי נזילות שהצטברו בתום שנת 2013
  יתרת האשראי לציבור, נטו הסתכמה ליום 30 ביוני 2014  בכ- 9,575 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 9,627 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 - קיטון של כ- 1%.
  יתרת פיקדונות הציבור ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה בכ- 10,775 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 11,071 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 – קיטון של כ-3%.
  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים ליום 30 ביוני 2014  הסתכמה בכ-  1,286 מיליוני ש"ח לעומת כ-  1,406 מיליוני ש”ח בתום שנת 2013 – קיטון של כ- 6%.
  יתרת ניירות הערך שהושאלו ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה בכ-145 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 28 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013. הגידול נובע מהרחבת הפעילות בתחום שוק ההון עם רכישת פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים.

  ההון העצמי של הבנק ליום 30 ביוני 2014 הסתכם בכ- 726 מילוני ש"ח. 
   

   

  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק- דוברת בנק ירושלים
  050-5567707 , Merav@kucik.co.il

 • יוני 2014

  17

  50 שנה (יובל) לבנק ירושלים

   

  בנק ירושלים שנוסד ב 1963 מציין הערב יובל 50 שנה במעמד ראש עיריית ירושלים ניר ברקת. בערב החגיגי ישתתפו משפחת שובל-  בעלת השליטה בבנק, לקוחות, חברי  דירקטוריון, ההנהלה ועובדי הבנק.
  בנק ירושלים שנוסד כבנק למשכנתאות, צמח והתפתח בתחום הנדל"ן, הבנקאות הקמעונאית ושוק ההון.
  הבנק קיבל רישיון לפעילות מסחרית בשלהי שנות ה-90 והחל להרחיב פעילותו מעבר לתחום המשכנתאות המסורתי.
  כיום, לבנק פעילות קמעונאית מלאה, מול משקי בית ותושבי חוץ, פעילות בשוק ההון ונתח שוק גדול במיוחד בתחום לווי פיננסי לבניה למגורים, כ- 12% מהשוק.
  בשלוש השנים האחרונות בוצעה בבנק השקעה מאסיבית  בתשתיות מחשוב , הקמת סניפי וידאו  (כיום סך סניפי הבנק הוא 22 בפריסה ארצית),  הקמת מוקד טלפוני ואתר אינטרנט מתקדם, חיזוק  תרבות השירות, הובלת תהליכי התייעלות והכנת הבנק לדור הבא של בנקאות באינטרנט. 
  בשנת2011 , בין היתר בעקבות המחאה החברתית החליט הבנק לשנות את שיטת הריבית  על הפיקדונות הבנקאיים שהייתה נהוגה על ידי כלל הבנקים . הבנק השיק מערכת גיוס פיקדונות אינטרנט, בה התחייב לשלם ללקוחות  80% מריבית בנק ישראל, ובכך הפך לאלטרנטיבה עבור לקוחות המחפשים הוגנות, שקיפות ופשטות.  הבנק הוכיח  לכלל בעלי העניין כי ניתן להרוויח גם עם פטור מלא מעמלות על פיקדונות העו"ש.
  בנוסף, העמיק בנק ירושלים את פעילותו בשוק ההון בעקבות רכישת זרוע הברוקראז' של  כלל פיננסים (מסחר בני"ע)  באוגוסט 2013. כך נוסדה מחלקת המחקר של הבנק ביצירת  מיזוג עם גוף מוביל ועתיר ידע וקשרים בארץ ובחו"ל.
  זלמן שובל : "התנודות ו"הקפיצות" הרבות של הממשלות למיניהן ולעתים גם של בנק ישראל, בכל הקשור לנושא הקרקעות והדיור אינן מקלות על בנק שעיקר פעילותו בתחום הבנייה והדיור – אך כאנשים אחראים המודעים למשימה שלהם, אנחנו נמשיך לקדם את יעדינו ככל שנוכל- לטובת המשק והחברה. הבנק ימשיך לפעול בהוגנות ושקיפות אני רואה בפעילות הבנק שליחות ציבורית".
  אוריאל פז מנכ"ל בנק ירושלים:  "בנק ירושלים מוכיח כי המאמץ המשותף של העובדים והנהלה השתלם וכבר החל לקצור את פירות התוכנית האסטרטגית. כבנק קטן, בעל מבנה הוצאות רזה, השכיל בנק ירושלים לבצע את ההתאמות לשינויים הנדרשים על פי הרגולטור וצרכי השוק  ובין היתר להכין את התשתית לדור הבא של בנקאות באינטרנט".

   

  מירב פרסי צדוק-דוברת בנק ירושלים-050-5567707

 • מאי 2014

  30

  בנק ירושלים קיים ערב בנושא ניהול כלכלת המשפחה בשיתוף עם ארגון 'פעמונים'

   השבוע קיים בנק ירושלים ערב בנושא 'ניהול כלכלת המשפחה' בשיתוף עם ארגון 'פעמונים'. הערב התקיים בכולל 'עטרת שלמה' במודיעין-עילית וכינס אליו מאות אברכים שבאו וגדשו את המקום.

   
 • 20

  בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2014

   

  הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם ב 20.1 מיליוני ₪,  לעומת רווח נקי בסך 5.6  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 259% הנובע בעיקרו מהמשך גידול חד בהכנסות לעומת גידול מתון בהוצאות. זאת בעקבות המשך מיצוי פוטנציאל הצמיחה של הבנק בהכנסות הנובע מהתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח  בעוד  שאת רוב הגידול בהוצאות הנגזרות מהן הבנק כבר רשם בעבר.
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 12% לעומת 3.3% בתקופה המקבילה אשתקד.
  בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו הכנסות הריבית נטו ב- 75.1 מיליוני ש"ח, לעומת 59.4  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-26%. הגידול נובע מהמשך שיפור בהכנסות ריבית במשכנתאות, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.
  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו בהכנסות של  0.7 מיליוני ש"ח  לעומת הוצאות בסך של  8.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע משיפור בתהליכי הגביה ובניהול הסיכון, בנוסף נרשמה הכנסה מגביית חובות עבר בסך 8.0 מיליוני ש"ח.
  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) בנטרול  ההכנסה מגביית חובות עבר הינו 0.30%, בהשוואה ל 0.39% בתקופה המקבילה אשתקד.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו  ב 81.4 מיליוני ₪, לעומת 67.9 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול הוצאות בגין רכישה ומזוג כלל בטוחה הסתכמו ההוצאות ב 74.1 מיליוני ש"ח, המהווה גידול של 9% בלבד.  הגידול נובע מגידול בהוצאות פחת, מחשוב ופרסום וזאת על רקע יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק.
  הוצאות השכר בשלושת החודשים הראשונים של 2014 הסתכמו ב- 38.9 מיליוני ש"ח (בנטרול הוצאות השכר שנבעו עקב רכישת כלל בטוחה- 35.4 מיליוני ש"ח) לעומת 37.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הקיטון בהוצאות השכר (בנטרול עסקת כלל) נובע כתוצאה ממהלך התייעלות שיישם הבנק בשנת 2013.

  יחס הון ליבה לרכיבי סיכון של הבנק עמד על 9.4% , ויחס ההון לרכיבי סיכון עמד על 14.2%.

  בתחום האשראי הצרכני, הבנק ממשיך בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלו  מהלך שהחל ב 2010 אשר מביא בהדרגה לגיוון תיק האשראי של הבנק המרוכז במשכנתאות.
  בשנה החולפת המשיך היקף התיק והלווים לגדול תוך שיפור בחיתום איכות האשראי. הבנק רואה בתחום זה מנוע צמיחה משמעותי לרווחיו.
  הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.
  כמו כן, בחודש אוגוסט 2013, הודיע בנק ירושלים על רכישת פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים שתמוזג לתוך חבר הבורסה של הבנק. בחודש דצמבר 2013 הושלמה הרכישה ומיזוג הפעילות לתוך הבנק , ובחודש מאי 2014 הושלם מהלך המיזוג התפעולי של הפעילות הנרכשת לתוך הבנק.
  מהלך זה צפוי להגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר, ובתוך כך להציע ללקוחותיו את השירותים המתקדמים ביותר בתחום.

  נתונים עיקריים נוספים לשלושת  החודשים הראשונים של שנת 2014:

  יתרת האשראי לציבור, נטו הסתכמה ליום 31  במארס  2014 בכ- 9,593 מיליוני ש"ח, לעומת כ 9,627   מיליוני ש"ח בתום שנת 2013.
  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 31 ב מארס  2014 הסתכמה בכ- 3,617 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 3,510 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 - גידול של כ- 3%.
  יתרת המזומנים והפיקדונות בבנקים ליום 31 במארס  2014 הסתכמה בכ- 2,498 מיליוני ש"ח, לעומת כ-  2,833 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 -  קיטון של כ- 12%.
  יתרת ניירות הערך ליום 31 במארס  2014 הסתכמה בכ- 1,119 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 677 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013  גידול של כ- 63%.
  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ליום 31 במארס  2014 בכ- 10,855 מיליוני ש"ח, לעומת כ-  11,071 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 – קיטון של כ- 2%.
  יתרת  אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ליום 31  ב מארס  2014 בכ-  1,316  מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 514 מיליוני ש"ח) לעומת כ-  1,406 מיליוני ש"ח בתום שנת 2013 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של  537  מיליוני ש"ח) קיטון של כ- 6%. עיקר הקיטון נובע מפירעונות של אגרות חוב במהלך התקופה המדווחת.
  ההון העצמי של הבנק ליום 31  במארס , 2014 הסתכם בכ- 717  מיליוני ש"ח.  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק דוברת בנק ירושלים
  050-5567707
  Merav@kucik.co.il

 • פברואר 2014

  27

  בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים השנתיים ל- 2013

  מציג גידול של כ- 11% בהכנסות הריבית נטו (הכנסות פיננסיות) ביחס ל- 2012
  (257.2 מליוני ש"ח לעומת 230.9 מליוני ש"ח)

  עיקר הגידול בהכנסות מריבית בסך של כ- 26  מיליוני ש"ח, נובע משיפור חד בעסקי הליבה של הבנק וגידול של 14 מיליוני ₪ הנובע מהוזלת המקורות.  מנגד נרשם קיטון בסך של כ-8 מיליוני ש"ח על רקע סביבת הריבית הנמוכה.

  בעקבות הנחיית בנק ישראל לכלל המערכת הבנקאית במרכזה דרישה להפרשה חד פעמית להפסדי אשראי לדיור על בסיס קבוצתי, נרשם גידול חד בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של כ- 18.7 מילוני ₪.

  הרווח הנקי הסתכם ב- 2013 ב-  17.2 מיליוני ש"ח, לעומת36.1  מיליוני ש"ח אשתקד , קיטון של 52% למרות הגידול המתמשך בהכנסות מריבית נטו (גידול של 26.3 מילוני שקלים לעומת התקופה המקבילה אשתקד)
   
  תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 2.5%  לעומת 5.4%  בתקופה המקבילה אשתקד

  יחס הלימות ההון של הבנק עמד על 13.9% ויחס הון ליבה לרכיבי סיכון עמד על 9.3%.

  הבנק פועל בהתאם לתוכנית אסטרטגית אשר במרכזה צמיחה קמעונאית נרחבת תוך הגדלת בסיס הלקוחות וסל המוצרים והשירותים למשקי בית, וגיוון ופיזור תחומי הפעילות הקמעונאיים שלו, דוגמת חשבונות עו"ש, אשראי צרכני ופיקדונות.

  באוקטובר 2012 השיק הבנק במהלך הדרגתי את שירותי העו"ש שלו, במטרה לגייס אלפי חשבונות חדשים מקרב לקוחות קיימים וחדשים כאחד,  לשם כך גיבש הבנק הצעת ערך עם פטור גורף מעמלות עו"ש ליחידים תושבי ישראל.
  בעקבות המהלך יש כיום לבנק למעלה מ-10,000 חשבונות עו"ש בהתאם למתווה התוכנית האסטרטגית.
   
  בחודש אוגוסט 2013  הודיע בנק ירושלים על רכישת פעילות הברוקראז' של כלל פיננסים  ובחודש דצמבר הושלמה הרכישה ומיזוג הפעילות לתוך הבנק.
  מהלך זה צפוי להגדיל את היקף פעילות הבנק בתחום שוק ההון תוך כניסה לתחומי פעילות נוספים בהם הבנק לא פעל בעבר.
  בעקבות הרכישה, יתרת תיקי ניירות ערך במשמרת הבנק המוחזקים על-ידי כ- 13 אלפי לקוחות הגיע ביום 31 בדצמבר, 2013, לכ- 16 מיליארדי ש"ח, לעומת כ- 2 מילארדי ש”ח, שהוחזקו בידי כ- 4 אלפי לקוחות בסוף שנת 2012.

  אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים:
  "אנו בישורת הסופית של ההיערכות להפיכת בנק ירושלים לבנק קמעונאי מלא, שיהווה אלטרנטיבה צרכנית משמעותית במערכת הבנקאית. לקוחותינו מקבלים  הצעת ערך פיננסית טובה יותר המבוססת על הסטת מודל ההפעלה לאמצעים טכנולוגיים.  מודל זה מאפשר עלויות זולות יותר מבלי לפגוע באיכות השירות הניתן ללקוח וללא צורך להתפשר על איכות ניהול הסיכונים מצד הבנק".

  נתונים עיקריים נוספים ל- 2013:

  סך כל המאזן ליום 31 בדצמבר, 2013, הסתכם ב- 13,412 מיליוני ש"ח, לעומת 12,292 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012, גידול של כ- 9% . הגידול נובע בעיקר מגידול ביתרות המזומנים והפיקדונות בבנקים, כפי שיפורט להלן.

  יתרת האשראי לציבור נטו הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2013, ב- 9,627  מיליוני ש"ח, לעומת 9,581   מיליוני ש"ח בתום שנת .
  2012.

  יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 31 בדצמבר, 2013, הסתכמה ב- 3,510 לעומת 2,524 בתום שנת 2012 גידול של כ-39%  , עיקר הגידול נובע מגידול ביתרת מקורות הבנק.

  יתרת ניירות הערך ליום 31 בדצמבר, 2013, הסתכמה ב- 677 מיליוני ש"ח, לעומת 1,163 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012, קיטון של כ-42%.

  יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31 בדצמבר, 2013, ב- 11,071 מיליוני ש"ח, לעומת 9,814 מיליוני ש"ח בתום שנת 2012, גידול של כ- 13%. עיקר הגידול נובע מגידול ביתרת הפיקדונות ממשקי בית בסך כ- 700 מיליוני ש"ח.

  סך כל יתרת פיקדונות הציבור , אגרות חוב, וכתבי התחייבות נדחים הסתכמו ב 31 בדצמבר , 2013, ב- 12,477 מילוני שח,   לעומת  11,395 מיליוני ₪ בתום שנת 2012, גידול של 9%.
   ההון העצמי של הבנק ליום 31 בדצמבר, 2013, הסתכם ב- 697 מיליוני ש"ח, לעומת 694  מיליוני ש"ח בתום שנת 2012.

  הכנסות מימון שאינן מריבית בשנת הדוח הסתכמו ב- 14.2 מיליוני ש"ח, לעומת 22.6  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מירידה ברווחי הנוסטרו.

  ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת הדוח הסתכמו בכ-54.7  מיליוני ש"ח, לעומת  כ-36.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.עיקר הגידול נובע מהפרשה חד פעמית להפסדי אשראי בגין חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי לדיור בסך של 19.2 מיליוני ש"ח, בהתאם להנחיית בנק ישראל.
  יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה הנסקרת על בסיס שנתי לסך האשראי לציבור נטו (כולל סיכון אשראי חוץ מאזני) בנטרול ההפרשה החד פעמית להפסדי אשראי לדיור בגין חובות שנבדקו על בסיס קבוצתי, הינו 0.37% בדומה ליחס בשנת 2012.
  ההוצאות התפעוליות והאחרות בשנת הדוח הסתכמו ב-286.4  מיליוני ש"ח, לעומת 254.5  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 13%. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות פחת, שכר, מחשוב ומוקד טלפוני וזאת על רקע יישום התוכנית האסטרטגית של הבנק.

  לפרטים נוספים: מירב פרסי צדוק, 050-5567707, Merav@kucik.co.il
 • 04

  בנק ירושלים חונך סניף חדש בעיר אלעד

  באירוע רב משתתפים נחנך השבוע סניף חדש של בנק ירושלים בעיר אלעד. בין המשתתפים הגיעו המרא דאתרא, הרה"ג שלמה זלמן גרוסמן שליט"א והרה"ג מרדכי מלכה שליט"א שהתכבדו בקביעת מזוזה, ראש עיריית אלעד ישראל פרוש, מנכ"ל הבנק אורי פז, המשנה למנכ"ל ישראל בוקר, נציגי משפחת שובל מבעלי הבנק, ועוד אישי ציבור רבים שגדשו את המקום.

  בדברי הברכה שנשא ראש העיר ציין פרוש את העבודה והמרובה שעושה בנק ירושלים במשך שנים בקרב המגזר החרדי ואמר: " כששמעתי שעומד לקום סניף של בנק ירושלים באלעד ידעתי שרק דברים טובים ייצאו מכך, אני בטוח שנשלב זרועות ונעשה עבודה טובה יחד".

  אורי פז מנכ"ל הבנק סיפר שכבר זמן רב הנהלת הבנק מתכננת את הקמת סניף זה מאחר ובבנק רואים בעיר אלעד מקום חשוב להשקעה שגם במקום זה יוכלו התושבים ליהנות ממבחר השירותים והמוצרים שהבנק מציע.

  סניף אלעד הוא הסניף ה-22 של בנק ירושלים והוא מצויד גם בחדר וידאו הייחודי רק לסניפי בנק ירושלים וממוקם כבר בסניפים נוספים. חדר הווידאו נותן שירותים בנקאיים מקצועיים ומלאים, כאשר התקשורת בין הלקוח לבנקאים מתבצעת בעיקרה באמצעות שיחת וידאו המתנהלת בחדר פרטי ללא הפרעות, ללא תור ועם בנקאי הממוקד בלקוח בלבד. חדרי הווידאו מעניקים רמת שירות, שפה ומקצועיות גבוהות לאין ערוך מהקיים בשירותי בנקאות רגילים.


  סיכם את האירוע מנהל הסניף מרק אקבשב ואמר: "סניף אלעד הוא חלק מחשיבה ועשייה כוללת של בנק ירושלים לטובת הציבור החרדי. והוא מתווסף למערך גדול של סניפים ותיקים במגזר דוגמת, ב''ב, גאולה ומודיעין עילית ומציע לתושבי אלעד שירותי עו"ש ללא עמלות ללא הגבלת משכורת וללא הגבלת זמן, משכנתאות, הלוואות ללקוחות כל הבנקים, וכמובן פיקדונות וחסכונות בריביות אטרקטיביות. בנוסף, הסניף פתוח עד שעות מאוחרות במיוחד – עד השעה 20:30 כל זאת להקל על הלקוח".

 

בנק ירושלים לשירותך

מלא פרטים ובנקאי יחזור אליך
פרטיך ישמרו וישמשו לצורך חזרה אליך.
בנק ירושלים לשירותך 5727*