X
  • בנק ירושלים
  • בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2016

בנק ירושלים מפרסם את הדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2016

מציג גידול בתשואת הרווח הנקי ל- 11.9%, תוך שיפור בהכנסות מריבית, נטו ושיפור במרווחי האשראי

​הרווח הנקי הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של 2016 ב- 22.4 מיליוני ש"ח, לעומת 17.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע מרווח ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה ומשיפור במרווחי האשראי אשר קוזזו חלקית ע"י השפעה חד פעמית של ירידה בשיעור מס החברות וגידול בהפרשה הקבוצתית בגין האשראי הצרכני.

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הייתה 11.9% לעומת 9.7% בתקופה המקבילה אשתקד. 

הכנסות ריבית, נטו בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 81.6 מיליוני ש"ח, לעומת 79.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ- 2%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחי האשראי ומגידול ביתרת האשראי הצרכני והמשכנתאות. 

ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ- 12.3 מיליוני ש"ח, לעומת  כ-5.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה. יחס ההוצאות בגין הפסדי אשראי לסך האשראי לציבור נטו הינו 0.49%. עיקר הגידול נובע מגידול בהפרשה הקבוצתית בגין האשראי הצרכני בשל עדכון התקופה לחישוב שיעור ההפרשה הממוצע בהתאם להוראות בנק ישראל. 

הכנסות מימון שאינן מריבית בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 32.1 מיליוני ש"ח, לעומת 2.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע מרווח ממימוש אגרות חוב זמינות למכירה.

העמלות בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 30.7 מיליוני ש"ח, לעומת 37.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מירידה מעמלות בגין פעילות בניירות ערך. ההכנסות מעמלות אלו במהלך ברבעון המקביל אשתקד כללו הכנסות גבוהות בעלות אופי חד פעמי בסך של 4.3 מליוני ש"ח.

הכנסות אחרות בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 5.1 מיליוני ש"ח, לעומת 2.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע בשל דחיית תביעה ייצוגית על ידי בית המשפט. 

ההוצאות התפעוליות והאחרות בשלושת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו ב- 96.2 מיליוני ש"ח, לעומת 91.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות פחת על רקע השפעת יישום התכנית האסטרטגית של הבנק ומגידול בהוצאות שכר.

יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון של הבנק ליום 31 במרץ 2016  עומד על 9.7%, בדומה ליום 31 בדצמבר 2015.

יחס המינוף של הבנק ליום 31 במרץ 2016 עלה ל- 5.4%, בהשוואה ליחס 5.2% ליום 31 בדצמבר 2015.

יחס כיסוי הנזילות של הבנק ליום 31 במרץ 2016  עומד על 309%, בהשוואה ליחס 403% ליום 31 בדצמבר 2015.

הבנק נשען על בסיס לקוחות רחב של משקי בית, תושבי ישראל ותושבי חוץ ופועל בתחומי המשכנתאות, אשראי צרכני, חסכונות ופיקדונות.

הבנק ממשיך בפעילות העסקית בתחום ליווי פרויקטים ובנייה, תוך בחינה שמרנית של רווחיות העסקאות ושילוב גופים מוסדיים לפיזור סיכון האשראי בעסקאות גדולות, תוך בחינה שוטפת של מצב שוק הנדל"ן.


נתונים עיקריים נוספים לשלושת החודשים הראשונים של שנת 2016:

יתרת הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות בבנקים וניירות ערך) ליום 31 במרץ 2016 הסתכמה בכ- 3,442 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,342 מיליוני ש"ח), לעומת כ- 3,852 מיליוני ש"ח (מזה מזומנים ופיקדונות בבנקים כ- 2,072 מיליוני ש"ח) בתום שנת 2015 קיטון של כ- 11% הנובע בעיקרו ממכירת אגרות חוב בתיק הזמין למכירה.​

יתרת האשראי לציבור נטו, הסתכמה ליום 31 במרץ 2016 ב- 10,010 מיליוני ש"ח, לעומת 9,889 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015. גידול של כ- 1%.

יתרת פיקדונות הציבור הסתכמה ביום 31  במרץ 2016  בכ- 10,833 מיליוני ש"ח, לעומת  11,019 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015 קיטון בשיעור של 2%.

יתרת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמה ביום 31 במרץ 2016 ב- 1,567 מיליוני ש"ח (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 402 מיליוני ש"ח) לעומת 1,635 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015 (מזה – יתרת כתבי התחייבות נדחים בסך של 406 מיליוני ש"ח). קיטון של כ- 5% הנובע מפירעונות של אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים.

סך הכל יתרת פיקדונות הציבור אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים הסתכמו ביום 31  במרץ 2016  ב- 12,400 מיליוני ש"ח לעומת 12,654, מיליוני ש"ח בתום שנת 2015.

ההון העצמי של הבנק ליום 31 במרץ 2016, הסתכם ב- 790.3 מיליוני ש"ח, לעומת 784.0 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015.

סך כל המאזן ליום 31 במרץ 2016, הסתכם ב- 13,795 מיליוני ש"ח, לעומת 14,220 מיליוני ש"ח בתום שנת 2015.

בנק ירושלים לשירותך

מלא פרטים ובנקאי יחזור אליך
פרטיך ישמרו וישמשו לצורך חזרה אליך.
בנק ירושלים לשירותך 5727*